جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.net 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.org 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.info 1 مبلغ300,000 ريال مبلغ380,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.name 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.me 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ710,000 ريال مبلغ710,000 ريال
.asia 1 مبلغ250,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ350,000 ريال
.ir 1 مبلغ100,000 ريال مبلغ100,000 ريال مبلغ100,000 ريال


پارس داده